BİKbik

BAHÇE KAYMAKAMLIĞI, MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1-Aşağıda nitelikleri ve ihale yeri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2-ihale Bahçe Milli Emlak Şefliği makam odasında toplanacak komisyonla, 1.maddede belirtilen usul ile aşağıdaki her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar ; -Geçici Teminat makbuzu veya 2886 sayılı kanunun 27. Maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Geçici Teminat Mektubu -İkametgah belgesi- Nüfus Cüzdan Örneği (T.C. Numaralı), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasının veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

4-ihalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Bahçe Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5-Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmaz mal bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ‘sini mücavir alan dışında 1.000,00 TL ‘ sini geçtiği takdirde taksitlendirme yapılabilecektir.

6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve https://osmaniye.csb.gov.tr adresinde görülebilir. Bilgi için: 0 328 861 3282

 

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN:

 

Sıra

no

Taşınmaz

No

Mah/Köy Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi Imar Durumu Tahmin edilen bedel(TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve saati
1 80020100472 Ayranikizharman (Arıcaklı) Köyü 411 13 2.743,66 Tam Çalılık İmarsız 14.404,50    3.601,13 15.04.2020

10:00

2 80020100963 Burgaçlı Köyü 122 1 1.853,15 Tam Tarla İmarsız 31.550,00     7.887,50 15.04.2020

10:30

 

 

 

 

 

LN01341533

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı