BİKbik

BAHÇE KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1-Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile tespit edilen tahmini bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.
2-İhaleler hizalarında belirtilen gün ve saatlerde Bahçe Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır.
3- Taşınmazların satışına ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Bahçe Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği)  bedelsiz olarak görülebilir.
4-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27.maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Geçici Teminat Mektubu, İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Örneği (T.C Numaralı), vekâleten ihaleye girecek kişilerden Noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2021 yılı içerisinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5-İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
6-Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ne tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden müstesna tutulmuş olup, taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye Bakanlık yetkili olup,  Belediye ve Mücavir alan sınırları içerinde 5.000,00 TL’ sini, mücavir alan dışında Köylerde ise 1.000,00 TL’sini geçtiği takdirde taksitlendirme yapılabilecektir.
7- Hazine taşınmazlarının satış bedelleri üzerinden Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlemiş olduğu oranlar üzerinden döner sermaye ücreti kesilecektir.
8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
19- İhalelerle ilgili bilgiler, http://www.milliemlak.gov.tr ve https://osmaniye.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir.

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ :

SIRA TAŞINMAZ
NO
MAHALLE
/ KÖY
ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM                       (m²) HAZİNE
HİSSESİ
CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE
GÜNÜ SAATİ
1 80020102167 Kızlaç Köyü 151 5 1.146,53 Tam Ham Toprak İmarsız 95.710,00 23.927,50 28.10.2021 09:30
2 80020100475 Ayranikizharman Köyü 415 4 508,43 Tam Çalılık İmarsız 9.051,00 2.262,75 28.10.2021 10:00

ILN01467298

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı